หน้าแรก | ประวัติบริษัท | ประเภทสินค้า | สำหรับนักลงทุน | ติดต่อเรา | แจ้งร้องเรียน | แผนผังเว็บไซต์

สินค้าพร้อมสำหรับลูกค้า ราคายุติธรรม คุณภาพมาตราฐานสากล หุ้นส่วนที่คุณวางใจ For more than three decades, Thai Rubber Latex Corporation has stably become one of the most recognized concentrated latex producer in Thailand and gained numerous reputations within rubber industry worldwide. We have been continuously improving our manufacturing process, logistics network, and material supply management to ensure that we are fully capable of delivering the finest product to our customers when they want. Our devotions to quality are aimed at providing real customer benefits, the benefits that last resulting in maximum customer satisfaction. Thai Rubber Latex Corporation is a leading manufacturer and exporter of latex concentrate, disposable rubber gloves, extruded rubber threads, and various rubber products. Our core competitiveness is derived from consistency of supply, high-quality products, spontaneous customer services. That is contributable to our success.

::: Investor Relation :::
  ข่าวบริษัท
  รายงานสถานะทางการเงิน
 
 

 

:: ::    

 
  แต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและแจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
แจ้งการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

                วันที่ 10 สิงหาคม 2561

 

เรื่อง           แต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบแลแจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

เรียน          กรรมการและผู้จัดการ

                   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                   

                   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 10

สิงหาคม 2561 ได้มีมติดังนี้

                   1. แต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบใหม่แทนกรรมการเดิม จำนวน 1 ท่านคือ
                        - นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

                           เนื่องจากคุณราชัย วัฒนเกษม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 - 21 เมษายน 2562 นั้น ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบของบริษัทคณะกรรมการจึงขอแต่งตั้งนายสุรพล ขวัญใจธัญญา เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบแทนตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561

 

                  2. เรื่องลาออกของกรรมการตรวจสอบ

                       ประธานฯ แจ้งว่าได้รับจดหมายลาออกจากคุณสุชาดา โสตถิภาพกุล เนื่องจากมีภาระงานค่อนข้างมาก จึงขอลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป แต่คุณสุชาดา โสตถิภาพกุล ยังเป็นกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

                    

                   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ

 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

         (นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล )

                                 ประธานกรรมการ

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์@พุทธศักราช 2536 บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)