หน้าแรก | ประวัติบริษัท | ประเภทสินค้า | สำหรับนักลงทุน | ติดต่อเรา | แจ้งร้องเรียน | แผนผังเว็บไซต์

สินค้าพร้อมสำหรับลูกค้า ราคายุติธรรม คุณภาพมาตราฐานสากล หุ้นส่วนที่คุณวางใจ For more than three decades, Thai Rubber Latex Corporation has stably become one of the most recognized concentrated latex producer in Thailand and gained numerous reputations within rubber industry worldwide. We have been continuously improving our manufacturing process, logistics network, and material supply management to ensure that we are fully capable of delivering the finest product to our customers when they want. Our devotions to quality are aimed at providing real customer benefits, the benefits that last resulting in maximum customer satisfaction. Thai Rubber Latex Corporation is a leading manufacturer and exporter of latex concentrate, disposable rubber gloves, extruded rubber threads, and various rubber products. Our core competitiveness is derived from consistency of supply, high-quality products, spontaneous customer services. That is contributable to our success.

::: Investor Relation :::
  ข่าวบริษัท
  รายงานสถานะทางการเงิน
 
 

 

:: ::    

 
  แจ้งการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
แจ้งการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

 

เรื่อง           แจ้งการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

เรียน          กรรมการและผู้จัดการ

                   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                   

                   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติดังนี้

                   1. เรื่องลาออกของกรรมการบริษัท
                   ประธานฯ แจ้งว่าได้รับจดหมายลาออกจากคุณราชัย วัฒนเกษม เนื่องจากมีภาระค่อนข้างมากและอยากแบ่งเวลาเพื่อดูแลสุขภาพ เกรงว่ามิอาจทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ จึงขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการทุกตำแหน่งในบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีกำหนดตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

 

                   2. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ
                   2.1) นางสุชาดา โสตถิภาพกุล

                            มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561

                            ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบไปด้วย

                            1) นายยรรยง      ถาวโรฤทธิ์        ประธานกรรมการตรวจสอบ

                            2) นายสมคาด    สืบตระกูล          กรรมการตรวจสอบ

                            3) นางสุชาดา    โสตถิภาพกุล     กรรมการตรวจสอบ

 

                   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ

 

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

         (นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล )

                          ประธานกรรมการบริหาร

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์@พุทธศักราช 2536 บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)