หน้าแรก | ประวัติบริษัท | ประเภทสินค้า | สำหรับนักลงทุน | ติดต่อเรา | แจ้งร้องเรียน | แผนผังเว็บไซต์

สินค้าพร้อมสำหรับลูกค้า ราคายุติธรรม คุณภาพมาตราฐานสากล หุ้นส่วนที่คุณวางใจ For more than three decades, Thai Rubber Latex Corporation has stably become one of the most recognized concentrated latex producer in Thailand and gained numerous reputations within rubber industry worldwide. We have been continuously improving our manufacturing process, logistics network, and material supply management to ensure that we are fully capable of delivering the finest product to our customers when they want. Our devotions to quality are aimed at providing real customer benefits, the benefits that last resulting in maximum customer satisfaction. Thai Rubber Latex Corporation is a leading manufacturer and exporter of latex concentrate, disposable rubber gloves, extruded rubber threads, and various rubber products. Our core competitiveness is derived from consistency of supply, high-quality products, spontaneous customer services. That is contributable to our success.

::: Investor Relation :::
  ข่าวบริษัท
  รายงานสถานะทางการเงิน
 
 

 

:: ::    

 
  เพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 เรื่องแผนการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561

วันที่ 8 มีนาคม 2561

 

เรื่อง          แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561

เรียน          กรรมการและผู้จัดการ

                   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                   

                   สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการเกี่ยวกับแผนการนำบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

 

                   บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 99/1-3 หมู่ 13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

                   1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

 

                   2. มีมติอนุมัติแผนการนำ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (Spin-off) และ การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และผู้ถือหุ้นของ TRUBB ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (Pre-emptive Right) อย่างไรก็ตาม บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จากัด ("THAITEX") ในฐานะผู้ถือหุ้นของ TRUBB ซึ่งได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เนื่องจากการโอนกิจการทั้งหมดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 จะไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากจะมีการลดทุนหลังจาก THAITEX ชำระบัญชีเสร็จสิ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

 

                   3. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมโดยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลลูน ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

 

                        วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

                                         เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
                        วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการนำ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด           

                               เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off)

                        วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของ

                                         คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560

                        วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด

                                         ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

                        วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและการตั้งสารองตามกฎหมายสำหรับ

                                         ผลการดำเนินงานประจำปี 2560
                        วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

                                         และกรรมการที่ลาออก
                        วาระที่ 7 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และ

                                         งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561
                        วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
                        วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

                   โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date)ในวันที่ 27 มีนาคม 2561

     

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

           (นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล )

                             ประธานกรรมการบริษัท

 

 

 

 

สารสนเทศ เรื่อง บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
จะขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญ และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ                  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“TRUBB”หรือ “บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (“LS”) ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และแผนในการนำบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด  เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาด MAI”)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินไปลงทุนขยายธุรกิจและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดย LS จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นของ TRUBB ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (Pre-emptive Right) โดยหลังจาก spin off แล้ว LS ยังคงเป็นบริษัทย่อยของ TRUBB เนื่องจาก TRUBB ยังคงมีอำนาจการควบคุมใน LS  อย่างไรก็ตาม บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (“THAITEX”) ในฐานะผู้ถือหุ้นของ TRUBB ซึ่งได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เนื่องจากการโอนกิจการทั้งหมดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 จะไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแต่อย่างใด

              ทั้งนี้ แผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนและแผนการนำ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด  เข้าจดทะเบียนในตลาด MAI เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป) โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วมีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิมีมูลค่ารวมร้อยละ 12.73 ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีขนาดของรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ทำให้บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาจำหน่ายไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยแผนการนำ LS เข้าจดทะเบียนในตลาด MAI ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน  พ.ศ. 2560 โดยรายการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

 

1.   วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

       แผนการนำ LS เข้าจดทะเบียนในตลาด MAI โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิในการจองซื้อก่อน ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) ในครั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไขการเข้าทำรายการตามข้อ 10

 

2.   คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

       ผู้ขาย: บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (“LS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อย จำนวน 4,790,335 หรือ ร้อยละ 56.16

       ผู้ซื้อ:  ประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิการจองซื้อก่อนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) (รวมเรียกว่า “ประชาชน”) 

 

3.   ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

      ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของ LS ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ LS เข้าจดทะเบียนในตลาด MAI ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561 LS จะดำเนินการยื่นคำขอเพื่อนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนดังกล่าว จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน LS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ลดลงจากร้อยละ 56.16 เป็นร้อยละ 39.31 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (ทั้งนี้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯใน LS ทั้งก่อนและหลังการเสนอขายอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากLS อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับโครงสร้างทุนจากการทำ RO และการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อให้มีโครงสร้างทุนที่มีความเหมาะสมก่อนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด MAI)

      ทั้งนี้ แผนการนำหุ้นสามัญของ LS เข้าจดทะเบียนในตลาด MAI จะทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญใน LS ลดลงจากร้อยละ 56.16 เป็นร้อยละ 39.31 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (ทั้งนี้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯใน LS ทั้งก่อนและหลังการเสนอขายอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมูลค่าของรายการที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งประกอบด้วย เกณฑ์สินทรัพย์ เกณฑ์กำไรสุทธิ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษัทออกให้เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงจากตัวเลขตามงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งจะได้ขนาดของรายการในแต่ละวิธีดังต่อไปนี้จากการคำนวณข้างต้น เกณฑ์ที่ให้ค่าสูงสุดคือเกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งมีขนาดของรายการเท่ากับ ร้อยละ 12.73   ซึ่งเป็นขนาดของรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯ ไม่ต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยแผนการนำ LS เข้าจดทะเบียนในตลาด MAI ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน
พ.ศ. 2560


4.   รายละเอียดเบื้องต้นของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ LS

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ LS (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนและยังไม่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ LS (ปัจจุบัน หุ้นสามัญของ LS ยังไม่มีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)
จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย จำนวนไม่เกินร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right)
2. สัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้  เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน
มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 9.24 บาท (มูลค่าที่ตราไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

อัตราส่วนการจัดสรรและวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อในส่วน Pre-emptive Right เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้กำหนดสัดส่วนการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของ LS และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะมีสิทธิจองซื้อหุ้นดังกล่าว (Record Date) โดยจะกำหนด ภายหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้ LS เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
ราคาเสนอขาย ยังมิได้กำหนด  ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ LS ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิ (ตามสิทธิ Pre-emptive Right) จะเป็นราคาเดียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน
ระยะเวลาเสนอขาย ภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติ LS เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน และตลาดหลักทรัพย์ อนุมัติคำขอให้รับหุ้นสามัญของ LS เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน
รายละเอียดอื่นๆ บริษัทฯจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ LS ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรับทราบต่อไป


รายละเอียดของบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด

ชื่อบริษัท บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 79/2 หมู่ 1 ถนนบางนาตราด กม.36  ตำบลหอมศีล  อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผู้ผลิตที่นอนและหมอนจากน้ำยางธรรมชาติ
โครงสร้างเงินทุน* ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน : ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 78,808,893.24 บาท
หุ้นสามัญเพิ่มทุน :
สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน :
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่เกิน 300 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน LS* ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน :
ร้อยละ 56.16 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ LS
ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน :
ร้อยละ 39.31 ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
หมายเหตุ: *LS อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับโครงสร้างทุนจากการทำ RO และการจ่ายหุ้นปันผลเพื่อให้มีโครงสร้างทุนที่มีความเหมาะสมก่อนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด MAI ซึ่งจะทำไห้โครงสร้างทุนและจำนวนหุ้นที่บริษัทถือในฯ LS ก่อนและหลังการเสนอขายอาจเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯใน LS ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ


โครงสร้างการถือหุ้นของ LS (แสดงรายละเอียดกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม)

       หมายเหตุ: มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 9.24 บาท

                   ข้อมูลผู้ถือหุ้นของ LS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และข้อมูลผู้ถือหุ้นของ TRUBB ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

       ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้ถือหุ้น

 

       โครงสร้างคณะกรรมการของ LS ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วย

       หมายเหตุ: โครงสร้างกรรมการของ LS อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

       สรุปฐานะทางการเงินของ LS สำหรับปีบัญชี 2558 – 2560 ตามข้อมูลทางการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

       สรุปผลการดำเนินงานของ LS สำหรับปีบัญชี 2558 – 2560 ตามข้อมูลทางการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

       5.  มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

             LS จะเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของ TRUBB ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยังมิได้มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ LS จะกำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอนภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นของ LS ทั้งนี้ THAITEX ในฐานะผู้ถือหุ้นของ TRUBB ซึ่งได้หุ้นสามัญจากการโอนกิจการทั้งหมด จะไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวแต่อย่างใด

 

      6.   มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

             มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปจะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นแต่อย่างใด

 

      7.   มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

             7.1 ผลประโยชน์ต่อ TRUBB

  • ประโยชน์จากการมีมูลค่าเพิ่มจากเงินลงทุนของ TRUBB ใน LS
  • ช่วยลดภาระในการสนับสนุนทางการเงินของ TRUBB ที่มีต่อ LS
  • เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของ TRUBB ได้รับผลตอบแทนจากกิจการของ LS ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  • การระดมทุนผ่าน TRUBB ในปัจจุบันเป็นไปได้ยากกว่าและมีข้อจำกัด และอาจได้เงินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

             7.2 ผลประโยชน์ต่อ LS

  • ได้รับเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ
  • เพิ่มช่องทางการระดมเงินทุนได้มากขึ้น โดย LS สามารถระดมทุนทางตรงกับนักลงทุน
  • เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ LS ให้มากขึ้น

      8.   แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO

             LS คาดว่าจะนำเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ มาใช้ในการขยายดำเนินธุรกิจและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ LS

 

     9.   การพึ่งพิงธุรกิจของบริษัทฯและประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์

             LS คาดว่าจะนำเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ มาใช้ในการขยายดำเนินธุรกิจและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ LS

            การพึ่งพิง

            เพื่อลดการพึ่งพิงธุรกิจ TRUBB ก่อนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ LS ได้ดำเนินการปรับลดสัดส่วนการจัดซื้อวัตถุดิบแบบ Long-term Contract กับ TRUBB และจะดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบให้เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการจัดซื้อวัตถุดิบของ LS เพื่อให้มั่นใจได้ว่า LS ได้รับผลประโยชน์สูงสุด (Best Benefit) ทั้งด้านคุณภาพราคา เงื่อนไขทางการค้าและเงื่อนไขการส่งมอบวัตถุดิบจากคู่ค้า

            ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
            LS จัดตั้งขึ้นในปี 2546 ถือหุ้นโดยนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสในสัดส่วนร้อยละ 49 และนักลงทุนชาวไทยร้อยละ 51 ต่อมา LS ประสบปัญหาทางธุรกิจจึงขายหุ้นให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณวรเทพ วงศาสุทธิกุลและพันธมิตร ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ ภายหลัง LS มีผลกำไร มีความมั่นคงทางธุรกิจ และมีความต้องการเพิ่มทุน กรรมการจึงเสนอขายหุ้นของ LS ให้ TRUBB รวมทั้งปรับโครงสร้างหนี้เป็นทุน ทำให้ปัจจุบัน TRUBB และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ถือหุ้น LS ในสัดส่วน  56.16 และ 19.18 ตามลำดับ ซึ่งหากนับรวมจำนวนหุ้นที่ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TRUBB ครอบครัววงศาสุทธิกุล ครอบครัววรประทีป และครอบครัวเต็มฤทธิกุลชัย ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมร้อยละ  61.24 ซึ่งเป็นโครงสร้างที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม TRUBB และ LS มีการทำธุรกรรมซื้อขายน้ำยางเพียงอย่างเดียว โดย TRUBB มีการดำเนินการเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

  • ใช้กลไกของราคาตลาดมาใช้ในการพิจารณาราคาซื้อขาย และราคาในการทำสัญญา Long term contract
  • คณะกรรมการการตรวจสอบมาช่วยในการตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขาย และรายการระหว่างกัน

     10.   เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

             10.1 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน และเกิดความโปร่งใสในการทำรายการ TRUBB จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ยืนยันการนำ LS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของ TRUBB ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)

             10.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น LS มีมติอนุมัติในการนำ LS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของ TRUBB ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights)

             10.3 LS ดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพบริษัท เป็นบริษัทมหาชนจำกัดและออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

             10.4 LS ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กลต. ให้เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของ TRUBB ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้แล้ว

             10.5 ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตรับหลักทรัพย์ของ LS เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีเงื่อนไขให้มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ครบถ้วน

 

     11.   ผลกระทบในการทำ Spin-off ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

             11.1 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิออกเสียง (EPS Dilution/ Control Dilution)

                      ในกรณีที่ LS ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชนเป็นครั้งแรก (IPO) ตามแผนในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จะส่งผลให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของบริษัทฯ ใน LS ลดลงไม่เกินร้อยละ 16.85 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม(ทั้งนี้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯใน LS ทั้งก่อนและหลังการเสนอขายอาจมีการเปลี่ยนแปลง) อย่างไรก็ดี  LS จะมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) เพื่อเป็นการลดผลกระทบดังกล่าว

             11.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิออกเสียง (EPS Dilution/ Control Dilution)

                     เนื่องจากหุ้นที่เสนอขายเป็นหุ้นของ LS จึงคาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบโดยตรงของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Price Dilution) อย่างไรก็ตาม การลดสัดส่วนการถือครองหุ้นใน LS จะส่งผลให้สัดส่วนการรับรู้กำไรใน LS ลดลง

     12.   ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

              จากคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 ท่าน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น กรรมการที่มีส่วนได้เสียจำนวน 7 ท่าน และกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียจำนวน 5 ท่าน รวมถึงกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีความเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้เป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผลต่อบริษัทฯ โดยเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของ LS ให้มากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ LS สามารถระดมทุนในตลาดทุนได้ด้วยตนเอง โดยจะส่งผลให้ LS มีศักยภาพการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการทำให้ฐานะการเงินของ LS มีความมั่นคง และถือเป็นการวางแผนในระยะยาวให้ทั้ง TRUBB และ LS นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนใน LS ของบริษัทฯ ให้มากขึ้นเช่นกัน

     13.   ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10

               - ไม่มี –

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์@พุทธศักราช 2536 บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)