หน้าแรก | ประวัติบริษัท | ประเภทสินค้า | สำหรับนักลงทุน | ติดต่อเรา | แจ้งร้องเรียน | แผนผังเว็บไซต์

สินค้าพร้อมสำหรับลูกค้า ราคายุติธรรม คุณภาพมาตราฐานสากล หุ้นส่วนที่คุณวางใจ For more than three decades, Thai Rubber Latex Corporation has stably become one of the most recognized concentrated latex producer in Thailand and gained numerous reputations within rubber industry worldwide. We have been continuously improving our manufacturing process, logistics network, and material supply management to ensure that we are fully capable of delivering the finest product to our customers when they want. Our devotions to quality are aimed at providing real customer benefits, the benefits that last resulting in maximum customer satisfaction. Thai Rubber Latex Corporation is a leading manufacturer and exporter of latex concentrate, disposable rubber gloves, extruded rubber threads, and various rubber products. Our core competitiveness is derived from consistency of supply, high-quality products, spontaneous customer services. That is contributable to our success.

::: Investor Relation :::
  ข่าวบริษัท
  รายงานสถานะทางการเงิน
 
 

 

:: ::    

 
  รับรองงบการเงิน กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล
10 พฤศจิกายน 2560

23 กุมภาพันธ์ 2561

 

เรื่อง           รับรองงบการเงิน กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561

                   และการจ่ายเงินปันผล

เรียน           กรรมการและผู้จัดการ

                   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                   

                   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติ ดังนี้:

              1. รับทราบการพ้นจากตาแหน่งกรรมการตามวาระจานวน 5 ท่าน ดังนี้
                      1.1 คุณไพบูลย์ วรประทีป รองประธานกรรมการ
                      1.2 คุณปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย รองประธานกรรมการ
                      1.3 คุณสุชาติ เจริญพรพานิชกุล กรรมการ
                      1.4 คุณสุชาดา โสตถิภาพกุล กรรมการอิสระ
                      1.5 คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

 

                   ทั้งนี้คุณสุชาติ เจริญพรพานิชกุล (กรรมการ) และคุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) ไม่ประสงค์ที่จะรับการเสนอชื่อกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกต่อไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
                      1.1 คุณไพบูลย์ วรประทีป รองประธานกรรมการ
                      1.2 คุณปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย รองประธานกรรมการ
                      1.3 คุณสุชาดา โสตถิภาพกุล กรรมการอิสระ

อนึง คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ เมื่อพ้นจากตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้ง คุณสมคาด สืบตระกูล เป็นกรรมการตรวจสอบแทนคุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ หลังจากครบวาระ

                   2. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการของบริษัท สาหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

                   3. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน 27.26 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 มีผลกาไรสุทธิ 246.4 ล้านบาท และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 12.33 ล้านบาท จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

                   บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 มีนาคม 2561 (Record Date) และกำหนดจ่าย เงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

                   อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

                   4. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นตามหลักเกณฑ์เดิม

                   5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แก่ คุณภัทรพล วงศาสุทธิกุล แทนคุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม คุณวรเทพ วงศาสุทธิกุลยังคงดารงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทเช่นเดิม และแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร ได้แก่ คุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

                   6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ห้องสวนหลวงบอลลูน ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2561

                   7. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้:

                       วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
                       วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560
                       วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
                       วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองตามกฎหมายสาหรับผลการดำเนินงานประจาปี 2560
                       วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก
                       วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และ งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561
                       วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
                       วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

                   ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaitex.com แล้ว และบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2561 พร้อมเอกสารประกอบที่จะนำส่งให้กับผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันที่ 3 เมษายน 2560

 

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

         (นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล )

         ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์@พุทธศักราช 2536 บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)