หน้าแรก | ประวัติบริษัท | ประเภทสินค้า | สำหรับนักลงทุน | ติดต่อเรา | แจ้งร้องเรียน | แผนผังเว็บไซต์

สินค้าพร้อมสำหรับลูกค้า ราคายุติธรรม คุณภาพมาตราฐานสากล หุ้นส่วนที่คุณวางใจ For more than three decades, Thai Rubber Latex Corporation has stably become one of the most recognized concentrated latex producer in Thailand and gained numerous reputations within rubber industry worldwide. We have been continuously improving our manufacturing process, logistics network, and material supply management to ensure that we are fully capable of delivering the finest product to our customers when they want. Our devotions to quality are aimed at providing real customer benefits, the benefits that last resulting in maximum customer satisfaction. Thai Rubber Latex Corporation is a leading manufacturer and exporter of latex concentrate, disposable rubber gloves, extruded rubber threads, and various rubber products. Our core competitiveness is derived from consistency of supply, high-quality products, spontaneous customer services. That is contributable to our success.

::: Investor Relation :::
  ข่าวบริษัท
  รายงานสถานะทางการเงิน
 
 

 

:: ::    

 
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
10 พฤศจิกายน 2560

23 กุมภาพันธ์ 2561

 

เรื่อง          ชี้แจงผลประกอบการเปลี่ยนแปลง บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (TRUBB)

เรียน          กรรมการและผู้จัดการ

                   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                   

                   ผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TRUBB) ปี 2560 มีผลกำไรก่อนภาษี 228.64 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายภาษี 34.26 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิหลังภาษี 194.38 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการในปี 2559 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิหลังภาษี 142.47 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรหลังภาษีเพิ่มขึ้น 336.85 ล้านบาท จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคายางพาราในช่วงต้นปี แม้ว่าในช่วงระหว่างปี 2560 ราคาจะมีความผันผวนอย่างมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบราคาน้ายางสดเฉลี่ยทั้งปีของ ปี 2559 และ 2560 ราคายางนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 14% จาก 50.03 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2559 เป็น 57.12 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2560 (ข้อมูลจาก Website: การยางแห่งประเทศไทย)


                   ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีการปรับโครงสร้างโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (บริษัทในเครือ) (THAITEX) เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างภายในบริษัทฯ และทางบริษัทฯได้รับประโยชน์ทางภาษีในเรื่องการโอนกิจการจากการรับโอนกิจการทั้งหมดครั้งนี้ ทั้งนี้การปรับโครงสร้างดังกล่าวสามารถทาให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจาก THAITEX ประกอบธุรกิจแปรรูปน้ายางข้นซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกันกับบริษัทใหญ่ และทำให้งบการเงินมีความชัดเจนในเรื่องของประเภทธุรกิจในเครือ และยังสามารถสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของการดำเนินกิจการของกลุ่มน้ำยางข้นมากขึ้นอีกด้วย

 

                   สำหรับงบการเงินปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 มีรายได้จากการขายและบริการ 9,427.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,691.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.86 ซึ่งเป็นผลจากการที่ราคายางพาราปรับตัวขึ้น ทำให้บริษัทฯมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น สำหรับต้นทุนขายและบริการปี 2560 และปี 2559 เท่ากับ 8,401.27 ล้านบาท และ 7,115.82 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่ง เพิ่มขึ้น 1,285.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.06 เป็นผลมาจากต้นทุนราคายางที่สูงขึ้น ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจมีการแก้ไขคุณภาพการผลิตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง ให้สามารถผลิตได้ปริมาณและคุณภาพที่ดีขึ้น แต่ราคาวัตถุดิบสารเคมีในการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้น จึงทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

 

                   กลุ่มบริษัทมีบริษัทย่อยและผลประกอบการ ดังต่อไปนี้

 

                   1. กลุ่มธุรกิจน้ำยางข้นและน้ำยางแปรรูป ผลประกอบการในปี 2560 มีกำไรก่อนภาษี 155 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 262 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 เนื่องจากราคายางที่ปรับตัวขึ้นจากปีที่แล้ว โดยกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 6 % เป็น 10 % มาจากราคาขายที่สูงขึ้น และต้นทุนต่อหน่วยลดลง เพราะมีการผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจได้เพิ่มเติมในส่วนของกำลังการผลิต และแท็งค์เก็บน้ำยางข้นตั้งแต่ปลายปี 2559 ส่งผลทางให้กลุ่มธุรกิจมีแท็งค์เก็บน้ายางข้นมากขึ้น เพื่อรองรับตามความต้องการและผลผลิตในอนาคต และเมื่อปริมาณการผลิตที่เพิ่มทำให้กลุ่มธุรกิจมีผลพลอยได้จากการผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้มีปริมาณขายสกิมที่เพิ่มขึ้น 1,415 ตัน เมื่อเทียบกับที่ที่ผ่านมา

 

                   2. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากยาง ผลประกอบการในปี 2560 มีกำไรก่อนภาษี 134 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 77 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 เนื่องจากการปรับปรุงระบบและขยายโรงงานของธุรกิจหมอนและที่นอนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ซึ่งหลังจากระบบใหม่เริ่มทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในไตรมาสที่ 3 ส่งผลให้มีปริมาณสินค้าขายได้เพิ่มขึ้น มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 649 ล้านบาท โดยกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากยางมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากลูกค้าจากประเทศจีน และจะมีการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปอีก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น

 

                   3. กลุ่มธุรกิจสวนยางพารา ผลประกอบการในปี 2560 มีขาดทุนก่อนภาษี 63 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 21 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มธุรกิจสวนยางมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งราคาน้ำยางสดที่มีความผันผวนอย่างมาก และราคายางพาราอยู่ในระดับต่ำ และกลุ่มธุรกิจยังคงมีค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งไม่ผันผวนไปตามราคายางพาราในตลาด ทั้งนี้ยังมีค่าด้อยค่าอาคารที่ทางกลุ่มธุรกิจต้องรับภาระไว้ ซึ่งทาให้กลุ่มธุรกิจขาดทุน อย่างไรก็ดี ผลขาดทุนลดลงของกลุ่มธุรกิจสวนยางพาราส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริษัทดีขึ้น

 

                   ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นมาจากกลุ่มน้ำยางข้น และกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากยาง ที่สามารถทากาไรได้เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับผลประกอบการของปี 2559

 

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

         (นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล )

         ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์@พุทธศักราช 2536 บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)