หน้าแรก | ประวัติบริษัท | ประเภทสินค้า | สำหรับนักลงทุน | ติดต่อเรา | แจ้งร้องเรียน | แผนผังเว็บไซต์

สินค้าพร้อมสำหรับลูกค้า ราคายุติธรรม คุณภาพมาตราฐานสากล หุ้นส่วนที่คุณวางใจ For more than three decades, Thai Rubber Latex Corporation has stably become one of the most recognized concentrated latex producer in Thailand and gained numerous reputations within rubber industry worldwide. We have been continuously improving our manufacturing process, logistics network, and material supply management to ensure that we are fully capable of delivering the finest product to our customers when they want. Our devotions to quality are aimed at providing real customer benefits, the benefits that last resulting in maximum customer satisfaction. Thai Rubber Latex Corporation is a leading manufacturer and exporter of latex concentrate, disposable rubber gloves, extruded rubber threads, and various rubber products. Our core competitiveness is derived from consistency of supply, high-quality products, spontaneous customer services. That is contributable to our success.

::: Investor Relation :::
  ข่าวบริษัท
  รายงานสถานะทางการเงิน
 
 

 

:: ::    

 
  แจ้งผลการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด
10 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 5 มกราคม 2561

 

เรื่อง          แจ้งผลการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (“THAITEX”) และชี้แจงการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
                   บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)                    (TRUBB)

เรียน          กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                   

                    ตาม SEC News แบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 มกราคม 2561 รายงานว่า THAITEX มีจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น  59.56% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ นั้นทางบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” ) ขอชี้แจงว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2560 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้แก่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (“THAITEX”) ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000,000 บาท ทั้งนี้ THAITEX จะโอนกิจการทั้งหมดรวมถึง สินทรัพย์ หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันทั้งหมดของ THAITEX รวมเงินลงทุนที่ THAITEX ถืออยู่ในบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (เซี่ยงไฮ้) (“TRLG Shanghai”) มูลค่า 555,500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ของเงินลงทุนทั้งหมดของ มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ THAITEX แทนการชำระด้วยเงินสด


                   อนึ่งบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด แก่ THAITEX ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญทั้งหมดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว

 

                    บัดนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า กระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก THAITEX ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อ้างอิงข้อมูลจากการ Record Date เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 มีดังนี้

 

 

                   1. กลุ่มธุรกิจน้ำยางข้นและน้ำยางแปรรูป สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 มีกำไรก่อนภาษี 137 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 212 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 เนื่องจากราคายางที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่แล้ว โดยกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 8% เป็น 10% มาจากต้นทุนต่อหน่วยลดลง เพราะมีการผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจได้เพิ่มเติมในส่วนของกาลังการผลิต และการจัดเก็บวัตถุดิบตั้งแต่ปีที่แล้ว ส่งผลทางกลุ่มธุรกิจมีวัตถุดิบมากขึ้น เพื่อรองรับตามความต้องการและผลผลิตในอนาคต ซึ่งเมื่อ
ปริมาณการผลิตที่เพิ่มทาให้กลุ่มธุรกิจมีผลพลอยได้จากการผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้มีปริมาณขายสกิมที่เพิ่มขึ้น 1,385 ตัน เมื่อเทียบกับ 9 เดือน ปี 2559

 

                   2. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากยาง สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 มีกำไรก่อนภาษี 32 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 เนื่องจากการปรับปรุงระบบและขยายโรงงานของธุรกิจหมอนและที่นอนเพื่อเพิ่มกาลังการผลิต ซึ่งระบบใหม่นี้เริ่มทางานได้เต็มประสิทธิภาพในไตรมาสที่ 3 ส่งผลให้มีปริมาณสินค้าขายได้เพิ่มขึ้น

 

                   3. กลุ่มธุรกิจสวนยางพารา สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 มีขาดทุนก่อนภาษี 42 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 20 ล้านบาท ราคาน้ำยางสดที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งผลขาดทุนลดลงของสวนยางพาราส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริษัทดีขึ้น

 

                   อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นมาจากกลุ่มน้ำยางข้น และกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากยาง ที่สามารถทำกำไรได้เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559

 

                   สำหรับค่าใช้จ่ายในการขาย งวด 9 เดือน ปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 248 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับ ปี 2559 เนื่องมาจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจน้ำยางข้นและน้ำยางแปรรูป ซึ่งทำให้ค่าขนส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายในการส่งออก และค่าธรรมเนียมกองทุนสงเคราะห์เพิ่มขึ้น

 

                   สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร งวด 9 เดือน ปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 227 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบริหารลดลง 26 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ ปี 2559 สาเหตุหลักมาจากในปี 2559 มีรายการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายของเงินปันผลรับจากต่างประเทศ และสำหรับไตรมาส 3 ปี 2560 ค่าใช้จ่ายบริหารลดลง 5 ล้านบาท มาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท

 

                   สำหรับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ งวด 9 เดือน ปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 11 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายลดลง 17 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปี 2559 เนื่องมาจากในปี 2559 บริษัทย่อยมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีในระหว่างงวด
                     จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

         (นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล )

         ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์@พุทธศักราช 2536 บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)