หน้าแรก | ประวัติบริษัท | ประเภทสินค้า | สำหรับนักลงทุน | ติดต่อเรา | แจ้งร้องเรียน | แผนผังเว็บไซต์

สินค้าพร้อมสำหรับลูกค้า ราคายุติธรรม คุณภาพมาตราฐานสากล หุ้นส่วนที่คุณวางใจ For more than three decades, Thai Rubber Latex Corporation has stably become one of the most recognized concentrated latex producer in Thailand and gained numerous reputations within rubber industry worldwide. We have been continuously improving our manufacturing process, logistics network, and material supply management to ensure that we are fully capable of delivering the finest product to our customers when they want. Our devotions to quality are aimed at providing real customer benefits, the benefits that last resulting in maximum customer satisfaction. Thai Rubber Latex Corporation is a leading manufacturer and exporter of latex concentrate, disposable rubber gloves, extruded rubber threads, and various rubber products. Our core competitiveness is derived from consistency of supply, high-quality products, spontaneous customer services. That is contributable to our success.

::: Investor Relation :::
  ข่าวบริษัท
  รายงานสถานะทางการเงิน
 
 

 

:: ::    

 
  การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10 พฤศจิกายน 2560

10 พฤศจิกายน 2560

 

เรื่อง           การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เรียน          กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                   

                   ตามที่บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ซึ่งได้เสนอให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (“THAITEX”) จำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ 1.00 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการโอนกิจการทั้งหมดของ THAITEX

 

                   การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 52.15 ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2560 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคือระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเท่ากับ 2.09 บาท (ข้อมูลจาก www.set.or.th)

 

 

                   นอกจากนี้เพื่อปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 บริษัทมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ทราบถึงราคาตลาดซึ่งหมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอแสดงรายละเอียดราคาตลาดย้อนหลัง 7 วันทำการระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึง 28 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียด ดังนี้

 

 


                   ทั้งนี้เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ซื้อ จึงเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์การขายในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ส่งผลให้ต้องกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบ 6 เดือน สามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ห้ามขาย

 

                   อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างกิจการภายใต้หลักเกณฑ์การโอนกิจการทั้งหมดเพื่อการยกเว้นภาษี ซึ่งบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการออกหุ้นสามัญดังกล่าวแก่ THAITEX ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ THAITEX แล้ว

 

                   ทั้งนี้ THAITEX จะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวออกขายเป็นการทั่วไปจนกว่ากระบวนการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการลดทุนภายใน 1 ปี ซึ่งจะดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สิ้นสุดลง ดังนั้นหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่ THAITEX ได้มาจากการปรับโครงสร้างกิจการด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดจะไม่มีการจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทมีมาตรการ ในระหว่างที่ THAITEX ถือหุ้นในบริษัท THAITEX จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการรับเงินปันผล


                     จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

         (นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล )

                   ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์@พุทธศักราช 2536 บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)