หน้าแรก | ประวัติบริษัท | ประเภทสินค้า | สำหรับนักลงทุน | ติดต่อเรา | แจ้งร้องเรียน | แผนผังเว็บไซต์

สินค้าพร้อมสำหรับลูกค้า ราคายุติธรรม คุณภาพมาตราฐานสากล หุ้นส่วนที่คุณวางใจ For more than three decades, Thai Rubber Latex Corporation has stably become one of the most recognized concentrated latex producer in Thailand and gained numerous reputations within rubber industry worldwide. We have been continuously improving our manufacturing process, logistics network, and material supply management to ensure that we are fully capable of delivering the finest product to our customers when they want. Our devotions to quality are aimed at providing real customer benefits, the benefits that last resulting in maximum customer satisfaction. Thai Rubber Latex Corporation is a leading manufacturer and exporter of latex concentrate, disposable rubber gloves, extruded rubber threads, and various rubber products. Our core competitiveness is derived from consistency of supply, high-quality products, spontaneous customer services. That is contributable to our success.

::: Investor Relation :::
  ข่าวบริษัท
  รายงานสถานะทางการเงิน
 
 

 

:: ::    

 
  แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 ธันวาคม 2560

 

 

(F 53-5)

 

                                   แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์

                  บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

                                                          วันที่  4 มกราคม 2561      

 

1.   ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ....หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด...........................................................................

จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย  ..........ไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น...................................................................................................

เสนอขายให้แก่ ..........บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด.......................................................................................................

ราคาขายต่อหลักทรัพย์ ..................หุ้นละ 1.00 บาท......................................................................................................................

กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหลักทรัพย์ ..............วันที่ 29 ธันวาคม 2560........................................................................

 

2.   ผลการขายหลักทรัพย์

       [  ] ขายได้หมดทั้งจำนวน

       [ /] ขายไม่หมด คงเหลือจำนวน..196,400,000 หุ้น…. โดยบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นส่วนที่เหลือดังนี้............. จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนหลังจากบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด ได้เลิกกิจการ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ในการโอนกิจการทั้งหมด................................................................................................................................................

 

3.  รายละเอียดการขายหลักทรัพย์

 


4.  จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์

 

 

                  บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

 

                                                                 ลายมือชื่อ...................................... กรรมการผู้มี

                                                                 อำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

                                                                                   (นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)   
(กรรมการผู้มีอำนาจ                                  ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการใหญ่

ลงลายมือชื่อแทนบริษัท

พร้อมประทับตราของบริษัท)                       ลายมือชื่อ...................................... กรรมการผู้มี

                                                                  อำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

                                                                                  (นายไพบูลย์ วรประทีป)     

                                                                             ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ 

 

 

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์@พุทธศักราช 2536 บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)