หน้าแรก | ประวัติบริษัท | ประเภทสินค้า | สำหรับนักลงทุน | ติดต่อเรา | แจ้งร้องเรียน | แผนผังเว็บไซต์

สินค้าพร้อมสำหรับลูกค้า ราคายุติธรรม คุณภาพมาตราฐานสากล หุ้นส่วนที่คุณวางใจ For more than three decades, Thai Rubber Latex Corporation has stably become one of the most recognized concentrated latex producer in Thailand and gained numerous reputations within rubber industry worldwide. We have been continuously improving our manufacturing process, logistics network, and material supply management to ensure that we are fully capable of delivering the finest product to our customers when they want. Our devotions to quality are aimed at providing real customer benefits, the benefits that last resulting in maximum customer satisfaction. Thai Rubber Latex Corporation is a leading manufacturer and exporter of latex concentrate, disposable rubber gloves, extruded rubber threads, and various rubber products. Our core competitiveness is derived from consistency of supply, high-quality products, spontaneous customer services. That is contributable to our success.

::: Investor Relation :::
  ข่าวบริษัท
  รายงานสถานะทางการเงิน
 
 

 

:: ::    

 
  แจ้งรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 29 ธันวาคม 2560

วันที่ 29 ธันวาคม 2560

 

เรื่อง          แจ้งรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน         กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                   

                   ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2560 ของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้แก่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (“THAITEX”) ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000,000 บาท ทั้งนี้ THAITEX จะโอนกิจการทั้งหมดรวมถึง สินทรัพย์ หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันทั้งหมดของ THAITEX รวมเงินลงทุนที่ THAITEX ถืออยู่ในบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (เซี่ยงไฮ้) (“TRLG Shanghai”) มูลค่า 555,500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ของเงินลงทุนทั้งหมดของ มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ THAITEX แทนการชำระด้วยเงินสด


                   นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ดังกล่าวได้มีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 

                   (ก)  กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

              (ข)   เจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว และ

                   (ค)  ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน รายงานคำชี้แจ้ง และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลงนามในคำขอ เอกสาร หลักฐานที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

        

                  บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ THAITEX ต่อสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ THAITEX จากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว

                  บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ THAITEX ดังนี้

 

                   1. กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

                  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นราคาทีมีส่วนลดร้อยละ 52.15 ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2560 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคือระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเท่ากับ 2.09 บาท (ข้อมูลจาก www.set.or.th)

 

                  นอกจากนี้เพื่อปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 บริษัทมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ทราบถึงราคาตลาดซึ่งหมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอแสดงรายละเอียดราคาตลาดย้อนหลัง 7 วันทำการระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึง 28 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียด ดังนี้

                   

 

              ทั้งนี้เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนของบริษัทฯ ที่ได้รับทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (silent period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หุ้นของบริษัทฯสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ซื้อจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกห้ามสั่งขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกห้ามสั่งขาย

 

                  หุ้นดังกล่าวจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์การโอนกิจการทั้งหมดเพื่อการยกเว้นภาษี และหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงและรับเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการลดทุนภายใน 1 ปี ก่อนที่ Silent Period จะหมดอายุ ดังนั้นหุ้นดังกล่าวจะไม่มีการออกจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์

 

                   อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์การโอนกิจการทั้งหมดเพื่อการยกเว้นภาษี THAITEX จะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนออกขายเป็นการทั่วไปจวบจนถึงกระบวนการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

 

              2. กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

                  บริษัทฯ ได้กำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ THAITEX ในราคาหุ้นละ 1 บาท ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560

 

                   ทั้งนี้ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์และนำหุ้นสามัญดังกล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป แต่จะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนออกขายเป็นการทั่วไปจวบจนถึงกระบวนการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น


                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

         (นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล )

                    ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์@พุทธศักราช 2536 บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)