หน้าแรก | ประวัติบริษัท | ประเภทสินค้า | สำหรับนักลงทุน | ติดต่อเรา | แจ้งร้องเรียน | แผนผังเว็บไซต์

สินค้าพร้อมสำหรับลูกค้า ราคายุติธรรม คุณภาพมาตราฐานสากล หุ้นส่วนที่คุณวางใจ For more than three decades, Thai Rubber Latex Corporation has stably become one of the most recognized concentrated latex producer in Thailand and gained numerous reputations within rubber industry worldwide. We have been continuously improving our manufacturing process, logistics network, and material supply management to ensure that we are fully capable of delivering the finest product to our customers when they want. Our devotions to quality are aimed at providing real customer benefits, the benefits that last resulting in maximum customer satisfaction. Thai Rubber Latex Corporation is a leading manufacturer and exporter of latex concentrate, disposable rubber gloves, extruded rubber threads, and various rubber products. Our core competitiveness is derived from consistency of supply, high-quality products, spontaneous customer services. That is contributable to our success.

::: Investor Relation :::
  ข่าวบริษัท
  รายงานสถานะทางการเงิน
 
 

 

:: ::    

 
  แบบรายงานการเพิ่มทุน
10 พฤศจิกายน 2560

 

 

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

                   

             ข้าพเจ้าบริษัท  ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 7/2560 เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 10.30 ถึง 12.00  เกี่ยวกับลดทุน การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

 

             1. การลดทุน

             ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 749,607,657 บาท เป็น 681,479,688 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 68,127,969 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 68,127,969 บาท

            
             2. การเพิ่มทุน

             ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 681,479,688 บาท เป็นไม่เกิน 1,881,479,688 บาท โดยออกหุ้นสามัญ ไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1. 00 บาท รวมไม่เกิน 1,200,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

             3. การเพิ่มทุน

             3.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
             3.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

              ไม่มี เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ THAITEX ทั้งจำนวน จึงจะไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

 

หมายเหตุ

              ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทโดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558”) โดยจัดสรรให้แก่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (“THAITEX”) ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,200,000,000 บาท ทั้งนี้ THAITEX จะโอนกิจการทั้งหมดรวมถึงเงินลงทุนใน TRLG Shanghai มูลค่า 555,500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ของเงินลงทุนทั้งหมดของ TRLG Shanghai มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ THAITEX แทนการชำระด้วยเงินสด โดยรายละเอียดของการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ THAITEX เป็นไปตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

 

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อ THAITEX ดังกล่าวมีส่วนลดร้อยละ 52.15 ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว และจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน กลต. เป็นที่เรียบร้อยก่อนการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อด้วย

 

นอกจากนี้เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ทั้งนี้ผู้ซื้อจะไม่นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ได้รับทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง เนื่องจาก THAITEX เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ THAITEX จึงไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

 

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

              (1) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

              (2) เจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ

              (3) ดำเนินการและลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน รายงานคำชี้แจ้ง และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และลงนามในคำขอ เอกสาร หลักฐานที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

 

             4. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

             กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

 

             5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

             (1)  บริษัทฯ จะขอผ่อนผันและขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เนื่องจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ไม่สามารถเสนอขายให้แก่บริษัทย่อยได้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 และยังก่อให้เกิดสถานะหุ้นไขว้เป็นการชั่วคราวระหว่างบริษัทฯ และ THAITEX ซึ่งขัดต่อเกณฑ์ดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ นอกจากนี้บริษัทฯ จะขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558

             (2) บริษัทฯ จะขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อมีมติให้รับโอนกิจการทั้งหมดจาก THAITEX การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด

             (3) บริษัทฯ จะจดทะเบียนเพิ่มทุนและการจดทะเบียน การแก้ไขเพิ่มหนังสือบริคณห์สนธิ และการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

             (4) บริษัทฯ จะขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

             6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

             การจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,200,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนการที่ THAITEX โอนกิจการทั้งหมดของ THAITEX ให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ แล้ว THAITEX จะยังคงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.78 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นเพียงขั้นตอนในการรับโอนกิจการทั้งหมดเท่านั้น เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 542) พ.ศ. 2555 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเท่านั้น และกฎกระทรวง ฉบับที่ 291 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเข้ากัน หรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (“หลักเกณฑ์การโอนกิจการทั้งหมดเพื่อการยกเว้นภาษี”) เมื่อการโอนกิจการทั้งหมดได้รับการตรวจสอบจากกรมสรรพากรแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเฉพาะส่วนที่ THAITEX ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

 

             7. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

             จากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ THAITEX เพื่อเป็นค่าตอบแทนจากการโอนกิจการทั้งหมดของ THAITEX บริษัทฯ จะได้กิจการของ THAITEX ทำให้ลดต้นทุนและลดรายการระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในผลิตน้ำยางข้นเพิ่มด้วย บริษัทฯ คาดการณ์ว่าภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการด้วยวิธีการตามที่ได้กล่าวมา ประกอบกับแนวโน้มความต้องการน้ำยางข้นที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จะมีกำไรมากขึ้น

 

             8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและลดทุน

             การที่ THAITEX ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการจัดสรรครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการปรับโครงสร้างกิจการด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดตามหลักเกณฑ์การโอนกิจการทั้งหมดเพื่อการยกเว้นภาษี ดังนั้น THAITEX จะไม่ใช้สิทธิรับเงินปันผลรวมถึงสิทธิในการลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากลดทุนลงมาเท่ากับจำนวนหุ้นก่อนการเพิ่มทุน (จำนวนหุ้น 681,479,688 หุ้น)

 

             9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

             ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ได้กำหนดว่า ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ ต้องกำหนดไม่ให้ THAITEX นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายดังกล่าวออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นักลงทุนสามารถทยอยขายหุ้นถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

 

             10. ตารางระยะเวลาดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

   

       บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

 

                 ลายมือชื่อ.................................................. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
                                    (นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)
                                    ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

                 ลายมือชื่อ.................................................. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
                                    (นายไพบูลย์ วรประทีป)
                                    ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ

 

 

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์@พุทธศักราช 2536 บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)