หน้าแรก | ประวัติบริษัท | ประเภทสินค้า | สำหรับนักลงทุน | ติดต่อเรา | แจ้งร้องเรียน | แผนผังเว็บไซต์

สินค้าพร้อมสำหรับลูกค้า ราคายุติธรรม คุณภาพมาตราฐานสากล หุ้นส่วนที่คุณวางใจ For more than three decades, Thai Rubber Latex Corporation has stably become one of the most recognized concentrated latex producer in Thailand and gained numerous reputations within rubber industry worldwide. We have been continuously improving our manufacturing process, logistics network, and material supply management to ensure that we are fully capable of delivering the finest product to our customers when they want. Our devotions to quality are aimed at providing real customer benefits, the benefits that last resulting in maximum customer satisfaction. Thai Rubber Latex Corporation is a leading manufacturer and exporter of latex concentrate, disposable rubber gloves, extruded rubber threads, and various rubber products. Our core competitiveness is derived from consistency of supply, high-quality products, spontaneous customer services. That is contributable to our success.

::: Investor Relation :::
  ข่าวบริษัท
  รายงานสถานะทางการเงิน
 
 

 

:: ::    

 
  ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและลดทุน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

 

เรื่อง          ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและลดทุน

เรียน         กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย:    1. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560

                            2. สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

                                ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

                   

                    1. ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าการเพิ่มทุนระหว่างบริษัท TRUBB และ THAITEX (บริษัทย่อยของ TRUBB ถือหุ้น 100%) นั้นเป็นการถือหุ้นไขว้เป็นการชั่วคราวระหว่างบริษัทฯ และ THAITEX เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการโอนกิจการทั้งหมดเท่านั้น นอกจากนั้นหลังจากที่บริษัทฯ รับโอนกิจการเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเท่ากับมูลค่าหุ้นที่เพิ่ม ดังนั้นจึงเห็นว่าการรับโอนกิจการดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนการลดทุนจดทะเบียนทันทีหลังจากได้รับการตรวจสอบจากกรมสรรพากรแล้ว นอกจากนี้รายการการรับโอนกิจการของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท เนื่องจากการเพิ่มทุนและลดทุนเป็นเพียงวิธีการทางบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การโอนกิจการทั้งหมดเพื่อการยกเว้นภาษี (เดิมอยู่ในวาระ 8.(1) ดังนั้นบริษัทได้เพิ่มเติมในวาระ 9 ของระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เพื่อจะได้แสดงรายละเอียดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเท่ากับบริษัทฯ จะมีการเพิ่มทุนจาก 681,479,688 หุ้นเป็น 1,881,479,688 หุ้น หลังจากนั้นจะมีการลดทุนลงมาเป็น 681,479,688 หุ้น การเพิ่มทุนนี้จะไม่มีผลต่อกำไรต่อหุ้นของบริษัท กำไรต่อหุ้นของบริษัทยังคำนวณจาก 681,479,688  หุ้นเหมือนเดิม (ตามเอกสารแนบ 1)


                   2.  ตามสารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในข้อ 4.(2) ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ระบุว่าจะมี Price Dilution 0.33 บาท บริษัทขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าการคำนวณ Price Dilution เป็นการคำนวณตามหลักเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม จากการปรับโครงสร้างของกิจการ จำนวนหุ้นที่เสนอขายนั้น หุ้นที่ออกให้บริษัทย่อย (ถือหุ้น 100% โดย TRUBB) จะไม่มีสิทธิ์ลงมติหรือลงคะแนนเสียงใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจะไม่ได้รับงินปันผล ดังนั้นหุ้นที่ออกใหม่ 1,200,000,000 หุ้น จะไม่นำมาคำนวณกำไรต่อหุ้นของบริษัทฯ กำไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ยังคงคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ 681,479,688 หุ้น คงเดิม จึงไม่มีผลกับ Price Dilution หรือ เท่ากับ 0 สตางค์ (ตามเอกสารแนบ 2)

 

                   กล่าวโดยสรุปการเพิ่มทุน 1,200,000,000 หุ้นจะไม่มีสิทธิ์ลงมติหรือลงคะแนนเสียงในที่ประชุมและรับเงินปันผล ซึ่งตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจะไม่นำจำนวนหุ้นดังกล่าวมาคำนวนกำไรต่อหุ้น

 

                   จึงเรียนมามาเพื่อทราบ และขออภัยในการนี้ด้วย

 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

        (นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล )

                       กรรมการผู้จัดการใหญ่

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์@พุทธศักราช 2536 บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)