หน้าแรก | ประวัติบริษัท | ประเภทสินค้า | สำหรับนักลงทุน | ติดต่อเรา | แจ้งร้องเรียน | เว็บเกี่ยวข้อง | แผนผังเว็บไซต์

สินค้าพร้อมสำหรับลูกค้า ราคายุติธรรม คุณภาพมาตราฐานสากล หุ้นส่วนที่คุณวางใจ For more than three decades, Thai Rubber Latex Corporation has stably become one of the most recognized concentrated latex producer in Thailand and gained numerous reputations within rubber industry worldwide. We have been continuously improving our manufacturing process, logistics network, and material supply management to ensure that we are fully capable of delivering the finest product to our customers when they want. Our devotions to quality are aimed at providing real customer benefits, the benefits that last resulting in maximum customer satisfaction. Thai Rubber Latex Corporation is a leading manufacturer and exporter of latex concentrate, disposable rubber gloves, extruded rubber threads, and various rubber products. Our core competitiveness is derived from consistency of supply, high-quality products, spontaneous customer services. That is contributable to our success.

::: Investor Relation :::
  ข่าวบริษัท
  รายงานสถานะทางการเงิน
  Technical Chart
 
 

 

:: ::    

 
  แจ้งการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก
วันที่ 17 สิงหาคม 2560

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

 

เรื่อง           แจ้งการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก

เรียน          กรรมการและผู้จัดการ

                   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                   

                   บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ของแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 มีมติ ดังนี้ 

 

                   อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน แทนกรรมการที่ลาออก 3 ท่าน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ดังนี้

 

        1.  นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล       ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน
                                                                       ดร.ทิวา สรรพกิจ
                 
        2.  นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล                 ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน
                                                                       นายเออร์วิน มูลเลอร์
                 
        3.  นายประวิทย์ วรประทีป                    ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน
                                                                       นายวันชัย ธนิตติราภรณ์  
         
                  ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 ประกอบไปด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

         1.  นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล                  ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่   
         2.  นายไพบูลย์ วรประทีป                     รองประธานกรรมการ  
         3.  นายปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย        รองประธานกรรมการ   
         4.  นายสุชาติ เจริญพรพานิชกุล             กรรมการ 
        5.   นางสุชาดา โสตถิภาพกุล                  กรรมการ        
        6.   นายสมคาด สืบตระกูล                      กรรมการ   
        7.   นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล       กรรมการ   
        8.   นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล                  กรรมการ
         9.  นายประวิทย์ วรประทีป                     กรรมการ 
        10. นายยรรยง ถาวโรฤทธิ์                       กรรมการอิสระ /
                                                                         ประธานกรรมการตรวจสอบ 
        11. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์                 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
        12. นายราชัย วัฒนเกษม                          กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ


                     จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

         (นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล )

         ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 
 
 
 
สงวนลิขสิทธ์@พุทธศักราช 2549 บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)