หน้าแรก | ประวัติบริษัท | ประเภทสินค้า | สำหรับนักลงทุน | ติดต่อเรา | แจ้งร้องเรียน | เว็บเกี่ยวข้อง | แผนผังเว็บไซต์

สินค้าพร้อมสำหรับลูกค้า ราคายุติธรรม คุณภาพมาตราฐานสากล หุ้นส่วนที่คุณวางใจ For more than three decades, Thai Rubber Latex Corporation has stably become one of the most recognized concentrated latex producer in Thailand and gained numerous reputations within rubber industry worldwide. We have been continuously improving our manufacturing process, logistics network, and material supply management to ensure that we are fully capable of delivering the finest product to our customers when they want. Our devotions to quality are aimed at providing real customer benefits, the benefits that last resulting in maximum customer satisfaction. Thai Rubber Latex Corporation is a leading manufacturer and exporter of latex concentrate, disposable rubber gloves, extruded rubber threads, and various rubber products. Our core competitiveness is derived from consistency of supply, high-quality products, spontaneous customer services. That is contributable to our success.

::: Investor Relation :::
  ข่าวบริษัท
  รายงานสถานะทางการเงิน
 
 

 

:: ข่าวเกี่ยวกับบริษัท ::    

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2560
รายงานประจำปีและสำเนางบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
รายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
แผนที่สถานที่ประชุม
ประวัติกรรมการบริษัท
ข่าวบริษัท

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ของแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
ผลการด าเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (TRUBB) ในไตรมาส 2 ปี 2560

 

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)

 

การลงทุนใน บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด
จากการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐ (การยางแห่งประเทศไทย) และภาคเอกชน ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพารารายใหญ่ 5 บริษัท

 

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
ผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (TRUBB) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 มีผลกำไรสุทธิ 109 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลกำไรในไตรมาสที่ 1 ในปี 2559 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 15.7 ล้านบาท

 

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)

 

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

 
เพิ่มเติม

 

     
 
สงวนลิขสิทธ์@พุทธศักราช 2549 บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)