หน้าแรก | ประวัติบริษัท | ประเภทสินค้า | สำหรับนักลงทุน | ติดต่อเรา | แจ้งร้องเรียน | แผนผังเว็บไซต์

สินค้าพร้อมสำหรับลูกค้า ราคายุติธรรม คุณภาพมาตราฐานสากล หุ้นส่วนที่คุณวางใจ For more than three decades, Thai Rubber Latex Corporation has stably become one of the most recognized concentrated latex producer in Thailand and gained numerous reputations within rubber industry worldwide. We have been continuously improving our manufacturing process, logistics network, and material supply management to ensure that we are fully capable of delivering the finest product to our customers when they want. Our devotions to quality are aimed at providing real customer benefits, the benefits that last resulting in maximum customer satisfaction. Thai Rubber Latex Corporation is a leading manufacturer and exporter of latex concentrate, disposable rubber gloves, extruded rubber threads, and various rubber products. Our core competitiveness is derived from consistency of supply, high-quality products, spontaneous customer services. That is contributable to our success.

::: Investor Relation :::
  ข่าวบริษัท
  รายงานสถานะทางการเงิน
 
 

 

:: ข่าวเกี่ยวกับบริษัท ::    

 

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สำเนารายงานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2560
รายงานประจำปี 2560
ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายสินทรัพย์ของ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
รายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
แผนที่สถานที่ประชุม
ข่าวบริษัท
Error command : SELECT * FROM newsC where 1 AND newsC_Language = 'th' ORDER BY newsC_ID DESC Limit 7